กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 

PLANFIN2561 (PlanfinPlus : HGR and Planfin Analysis) บูรณาการจัดสรร วิเคราะห์ความเสี่ยง กำกับติดตาม ปรับแผน

 

Posted in กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง | ปิดความเห็น บน PLANFIN2561 (PlanfinPlus : HGR and Planfin Analysis) บูรณาการจัดสรร วิเคราะห์ความเสี่ยง กำกับติดตาม ปรับแผน

Governance Excellence การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังหน่วยบริการ ไม่มี รพ.ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7

Governance Excellence การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดกา […]

Posted in กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง | ปิดความเห็น บน Governance Excellence การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังหน่วยบริการ ไม่มี รพ.ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7