ข้อมูลทั่วไปเขตสุขภาพที่ 10

สภาพทั่วไปและอาณาเขต

 

แผนที่จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

 

 

   เขตสุขภาพที่ 10 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศ ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ และมุกดาหาร มีพื้นที่รวม 36,276.72 ตารางกิโลเมตร มีขนาดพื้นที่มากเป็นลำดับ 7 (จาก 13 เขตสุขภาพ) ประชากร รวมประมาณ 4.6 ล้านคน มากเป็นลำดับที่ 10 (จาก 13 เขตสุขภาพ) จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ 15,774 ตารางกิโลเมตร และน้อยที่สุดคือ จังหวัดอำนาจเจริญ 3,161.20 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานี, อำนาจเจริญ และมุกดาหาร เป็นระยะทางยาวประมาณ 405 กิโลเมตร อาณาเขตราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ ระยะทางยาวประมาณ  250 กิโลเมตร รวมระยะทางตลอดแนวชายแดนที่ติดต่อกับ 2 ประเทศทั้งสิ้น 655 กิโลเมตร
 

อาณาเขต
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ จังหวัดนครพนม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 ทิศใต้   ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด, สุรินทร์และจังหวัดกาฬสินธุ์

 

ลักษณะภูมิประเทศ
เขตสุขภาพที่ 10 เป็นที่ราบสูงมีแม่น้ำโขงไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของเขต พื้นที่จังหวัด มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี  มีเทือกเขาสลับซับซ้อนที่สำคัญบริเวณพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างคือเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตตลอดแนว กับราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

การคมนาคม
เขตสุขภาพที่ 10 สามารถเดินทางได้ ทั้งทางบก และทางอากาศ มีสนามบิน 1 แห่งคือ สนามบินนานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี

 

การปกครอง
เขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรอำนาจเจริญ และมุกดาหาร โดยจังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แบ่งการปกครองออกเป็น 70 อำเภอ,  611 ตำบล, 7,386 หมู่บ้าน, 1,331,542 หลังคาเรือน, 156 เทศบาล, 908 ชุมชน , 492 อบต. , มีพื้นที่ 36,276.72 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากร 124 คนต่อตารางกิโลเมตร

ประชากร

ประชากรรวมของเขตสุขภาพที่ 10 ตามทะเบียนราษฎร์ ชาย จำนวน 2,305,578 คน หญิง จำนวน 2,304,51 7คน รวมทั้งหมด 4,610,095 คน  รายละเอียดดังตาราง

 ข้อมูลทรัพยากรด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่
10

 

ข้อมูลสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

 

ข้อมูลสถานบริการของรัฐ นอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ศูนย์วิชาการสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

 

 

สถานบริการโรงพยาบาลเอกชน  ในเขตสุขภาพที่ 10

 ข้อมูลกำลังคนด้านสาธารณสุขเขตสุขภาพที่
10

 

 

จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขแยกรายประเภท เขตสุขภาพที่ 10

 

สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร และสัดส่วนจำนวนเตียงต่อประชากรเขตสุขภาพที่ 10

 ข้อมูลสถานะสุขภาพเขตสุขภาพที่
10

 

จำนวนและอัตราเกิด จำแนกรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

 

จำนวนและอัตราตาย จำแนกรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่10

 

สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ปี 2558 – 2560 เขตสุขภาพที่ 10

 

สาเหตุการตายด้วยมะเร็งทุกชนิด  ปี พ.ศ. 2560