บุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

นพ. วิทยา วัฒนเรืองโกวิท

นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง

รก. นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

 

 

แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

 

นายกิตติพศ ดำบรรพ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

rachavee.d@ gmail.com

 

 

นายชัยนิตย์  อินทร์งาม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

Chainitpcu@hotmail.com

 

 

นางสุชารัตน์  ญาวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

sucharat2556@gmail.com

 

 

น.ส.จินตนา  พรมลาย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

cintana.cso10@gmail.com

 

 

นางเรียมรัตน์ รักเสมอวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

Riamrat03@gmail.com

 

 

นางสาวรัชนีย์  จันทุมมา

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

 

นางสาวพรทิพย์  สมวัน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

 

นางสาวปิยะมาศ ชัยรัตนวานิช

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

 

นางสาวเย็นฤดี  ศรีพรม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

นางสาวสิวาไล ศุภลักษณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

นายคเนศ วงษา

นิติกรชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

 

นายยุทธพล โพธิ์แก้ว

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

 

น.ส.ศิริพร  เงินราง

นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

Bum3012@hotmail.co.th

 

 

นายผดุงศักดิ์ ศรีวาส

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

phadungsak0611@gmail.com

 

 

นายณัฐนนท์ ลำสมุทร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

nattanon.ssktc@gmail.com

 

 

น.ส.ชุติมา  บุญกลาง

นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

chuttima.b27@gmail.com

 

 

นางสาวอัจฉราภรณ์ ยะฮาด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

oilly_2933@hotmail.com

 

 

นายพุทธศักดิ์ สมชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

pozedon_nig@hotmail.com

 

นางสาวพิชามญชุ์ พลพานิช

นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

pichamon.polpanich@gmail.com

 

นายธัชนนท์ ศรไชย

นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

thatchanon22@gmail.com

 

 

นางสาวสัณญา  พลพวก

นักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

 

นางสาวมิรันตรี เสือทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

นางสาวธารารัตน์ โวหาญ

นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

thararat-notooo@hotmail.com

 

นางสาวพลอยชมพู สายแก้ว

นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

pookie_ploy@hotmail.com

 

 

นางสาวกนกพร  จันทร์เพชร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

นางสาวจิรณัฏทยา  จอมโคตร

นักวิชาการพัสดุ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

นางสาวยลดา  วันนา

นักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

นางทิพมาศ ศิลาชาติ (พกส.)

ธุรการ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

spbket10@gmail.com

 

นายธัชพล  มั่งกูล

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

นางนวะรัตน์ พันธุ์ตี

แม่บ้าน (ลูกจ้าง)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

นายสนิท แนวจำปา

พนักงานขับรถ (ลูกจ้าง)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10