วิสัยทัศน์เขต

วิสัยทัศน์เขตสุขภาพที่ 10

 

เขตสุขภาพชั้นนำ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

 

พันธกิจ

 

1.พัฒนาระบบเครือข่ายและระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมทั้งมีความเชื่อมโยง การให้บริการแบบไร้รอยต่อ

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพัฒนาภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพ

4.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับเพื่อสร้างทีมงานคุณภาพ

 

เป้าประสงค์หลัก

 

1.เครือข่ายและระบบบริการสุขภาพและมาตรฐานตามระดับและการเชื่อมโยงการให้บริการแบบไร้รอยต่อ

2.ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

3.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม และมีความเข้มแข็งในการจัดการระบบสุขภาพ

4.บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะ และเป็นทีมงานสุขภาพที่มีคุณภาพ

 

ประเด็นยุทธศาตร์

 

1.พัฒนาเครือข่ายและระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐานและเชื่อมโยง

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพัฒนาภาคีเครือข่าย

4.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ

 

ค่านิยม

 

สร้างความรู้ นำบริการ สร้างธรรมาภิบาล นำการจัดการ

 

วัฒนธรรมองค์กร

 

ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม