รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ เขตสุขภาพที่ 10 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

เปิดอ่าน 41 views

 

รายงาน PA 2-2562 เขต10

 

 

ชนิดตาราง