ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบ1/2562 โรงพยาบาลลืออำนาจ

เปิดอ่าน 285 views

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบ1/2562 โรงพยาบาลลืออำนาจ

                    เวลา 09.00-12.00 น. นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะตรวจราชการและนิเทศงาน เข้าตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน/ปัญหาด้านสาธารณสุข ของ คปสอ.ลืออำนาจ/แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) /การบริหารการเกินการคลัง และการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (พชอ./PrimaryCareCluster/รพ.สต.ติดดาว) พร้อมทั้งซักถามและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ในโอกาสการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบ 1/2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยคณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับการตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย