การประชุมถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติราชการและชี้แจงตัวชี้วัด ตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขตสุขภาพที่ 10

เปิดอ่าน 291 views

กำหนดการประชุมถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติราชการและชี้แจงตัวชี้วัด

ตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ณ ห้องประชุมโรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

นโยบายและทิศทางการพัฒนาสุขภาพเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2562
การเชื่อมโยงการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีและยุทธศาสตร์ระดับเขต  10 ปีงบประมาณ 2562

การขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10

1) ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค

2) ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service) เขตสุขภาพที่ 10

3) ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

 แนวทางการติดตามและประเมินผลเขตสุขภาพที่ 10

2) ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) เขตสุขภาพที่ 10