ประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 24-25 ตุลาคม 2561

เปิดอ่าน 389 views

เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานศูนย์วิชาการในเขต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไปในเขตสุขภาพที่ 10

โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการตามนโยบายการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ที่สำคัญ รวมทั้ง ตัวชี้วัดที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้อง เชื่อมโยงถึงพื้นที่ ผลลัพธ์ที่ได้ลงสู่ผู้รับบริการและประชาชนในพื้นที่