สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 10 ประชุมถอดบทเรียนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการ 25 ต.ค. 2561

เปิดอ่าน 291 views

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 14.30 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับ สธฉ. ประชุมถอดบทเรียนในพื้นที่การดำเนินงานตามรูปแบบการจัดระบบบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการ  ณ ห้องประชุม 2 โรงพยาบาลยโสธร ขับเคลื่อนโมเดล การจัดการความรู้ในผู้ป่วยสุขภาพจิตฉุกเฉิน  โรงพยาบาลสามสหาย (ยโสธร อำนาจฯ มุกดาหาร) เขตสุขภาพที่ 10  ปี 2562