โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการพัฒนาความรู้ใหม่ (Knowledge Sharing)ในเขตสุขภาพที่ 10ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เปิดอ่าน 433 views

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เขตสุขภาพที่ ๑๐ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการพัฒนาความรู้ใหม่ (Knowledge Sharing)ในเขตสุขภาพที่ 10ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ทั่วทั้งเขตสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การขับเคลื่อนงาน KM ในแต่ละหน่วยงานและเพื่อขับเคลื่อนงานการจัดการความรู้ KM ตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ภายในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐ นายแพทย์ธีระพงษ์  แก้วภมร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีการบรรยายรางวัลผลงานเด่นการจัดการความรู้ KM  จาก นายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง กุมารแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน KM (เรื่องเล่าเร้าพลัง)และนายแพทย์สิทธิพันธ์ จันทร์พงษ์อายุรแพทย์โรคสมองและระบบประสาท โรงพยาบาลศรีสะเกษเรื่อง เส้นทางสู่ความสำเร็จของเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง   พร้อมทั้ง