ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและป้องกัน คนไทยไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 10

เปิดอ่าน 366 views

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและป้องกัน คนไทยไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และร่วมเสวนา “ทำอย่างไรจึงจะส่งเสริม ป้องกันไม่ให้คนไทยเจ็บป่วยฉุกเฉิน” ร่วมกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และศาสตราจารย์ นพ.พีระ บูรณกิจเจริญ อดีตนายกสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ทรงรักษ์ แอนดราดา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร (พิธีกร) เป็นผู้ดำเนินรายการ เสวนาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ตามเป้าหมายจำนวน 300 คน
โครงการนี้ นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการฯ กำหนดให้เป็นโครงการนำร่องของเขตสุขภาพที่ 10 โดยมี นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ราชวิถี เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ ระหว่างส่วนกลางและเขตสุขภาพที่ 10 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม สรุปได้ว่า เขตสุขภาพที่ 10 จะขับเคลื่อนในเรื่องเบาหวาน โดยเชื่อมโยงเนื้อหาของทุกกลุ่มรวมเป็นประเด็นสำคัญ คือ “เขต 10 ไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน เบาหวานรู้รอดปลอดภัย”