ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประสานงาน พชอ. (3 พ.ค. 61)

เปิดอ่าน 325 views

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล 3 และมอบนโยบายการสนับสนุน พชอ.เขตสุขภาพที่ ๑๐ พร้อมด้วย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10, นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10, นพ.สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ.อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอ, ผู้รับผิดชอบ พชอ. ในระดับโรงพยาบาล และตัวแทนคณะกรรมการ พชอ.ในเขตสุขภาพที่ 10 ทั้ง 70 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 220 คน
วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ของเขตสุขภาพที่ 10 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 2561 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า มีอำเภอที่แต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ.ตามระเบียบสำนักนายกฯ และคัดเลือกประเด็นการพัฒนา จำนวน 45 อำเภอ (ร้อยละ 64.29) กำหนดการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นี้
การคัดเลือกประเด็นการพัฒนาฯ ดำเนินการได้มากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพเด็ก, การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม, การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร, การดูแลผู้สูงอายุ และการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตามลำดับ ซึ่งเขตสุขภาพที่ 10 จะมีการจัดเวทีวิชาการ พชอ. ในวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561 และจะออกติดตามเยี่ยมเสริมพลัง พชอ. ในช่วงเดือน สิงหาคม 2561 ต่อไป