สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นวิทยากร บรรยายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สู่แนวทางพัฒนาวิชาชีพพยาบาล

เปิดอ่าน 260 views

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นวิทยากร บรรยายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สู่แนวทางพัฒนาวิชาชีพพยาบาล สำหรับ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ “ทิศทางและนโยบายการบริหารงาน ในเขตสุขภาพที่ 10” ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
โดยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา กลับไปรายงานตัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามทุนจังหวัดต่างๆ โดยมีทุนของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 (อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ และมุกดาหาร) จำนวน 106 คน และจังหวัดใกล้เคียง (นครราชสีมา, สุรินทร์, บุรีรัมย์, นครพนม และสกลนคร) จำนวน 33 คน รวมทั้งสิ้น 139 คน