สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 27 เมษายน 2561

เปิดอ่าน 593 views

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 (นายกรีฑา สพโชค) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ใน

ภาคบ่ายลงพื้นที่เยี่ยมผู้ดูแลกักกันสัตว์ที่บ้านค้อ หมู่ 14 ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และวัดพลแพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี