เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมวิชาการ สรุปผลการตรวจราชการ รอบ 6 เดือนแรก 25-26 เมษายน 2561

เปิดอ่าน 400 views

เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมวิชาการ, สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ และสรุปผลการติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation : M&E) รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเจพี เอมเมอร์รัล จ.ยโสธร
โดยมีนพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล เป็นประธาน กล่าวรายงานโดย นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
ในการประชุมวิชาการ มีการประกวดผลงานทั้งประเภท Oral Presentation และประเภท Poster, เนื้อหาวิชาการเข้มข้นได้รับรางวัลมากมายจากการประกวดโดยคณะกรรมการกลั่นกรองคุณภาพ, สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานเป็นรายคณะ และสรุปผลการติดตามและประเมินผล ตาม 4 Excellence คือ
1) PP & P Excellence
2) Service Excellence
3) People Excellence
4) Governance Excellence

โดยมี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานคณะกรรมการ M&E เพื่อนำผลการประเมินในรอบ 6 เดือนแรก ไปขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น