ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

เปิดอ่าน 324 views

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธินสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตำบลกุดแข้ บ้านดงยาง เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ “โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี โดยท่านอรนุชศรีนนท์ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการตรวจเยี่ยม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงยางอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร ในครั้งนี้ด้วย