เอกสารประชุม

มกราคม

7

2019

การประชุมถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติราชการและชี้แจงตัวชี้วัด ตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขตสุขภาพที่ 10

กำหนดการประชุมถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติราชการและชี้แจงตัว […]