ข่าวประกาศ

  • ข่าวสารขององค์กร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รอบรั้วเขต 10
  • เอกสารประชุม

การประชุมถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติราชการและชี้แจงตัวชี้วัด ตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขตสุขภาพที่

กำหนดการประชุมถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติราชการและชี้แจงตัว […]