ประกาศหากต้องการเพิ่ม url สามารถ แจ้งได้ที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 โทรศัพท์หมายเลข045-435144

ระบบสารสนเทศสนับสนุนตัวชี้วัด เขตสุขภาพที่ 10

...

1.ระบบข้อมูลตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข HDC

...

2.ระบบข้อมูลตัวชี้วัด (Cockpit) เขตสุขภาพที่ 10

...

3.ระบบสารสนเทศ Refer-Link เขตสุขภาพที่ 10

...

5.ระบบสารสนเทศโรคไม่ติดต่อ เขตสุขภาพที่ 10

...

5.ระบบสารสนเทศรายงานตัวชี้วัด แพทย์แผนไทย

ระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

...

1.ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล hrops

...

2.ระบบสารสนเทศบริหารการเงินการคลัง

...

2.ระบบสารสนเทศภูิมศาสตร์สุขภาพ (health GIS)

...

4.ระบบสารสนเทศการบริหารงบลงทุน (สบรส.)

...

1.ระบบการกำกับติดตามโครงการ กระทรวงสาธารณสุข (สนย.)

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

...

1.โปรแกรมระบบสารสนเทศศูนย์รายงานประสิทธิภาพ

...

5.เว็บไซต์เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 10

...

3.การจัดการความรู้ web site

...

5.เว็บไซต์การจัดการความรู้ เขตสุขภาพที่ 10

การพัฒนาระบบสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 10

ประธานกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 10 CIO

About

นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุข
ในเขตสุขภาพที่ 10

Blog Message

จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

Blog Message

จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

Blog Message

จังหวัดยโสธร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

Blog Message

จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

Blog Message

จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

จังหวัดอุบลราชธานี


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี December 29, 2013

จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถาม

งานสารสนเทศเขตสุขภาพที่ 10
ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 5 จังหวัด
มุกศรีโสธรเจริญราชธานี
โทรศัพท์ 045 - 435144
Fax: +0 000 000 00 00
Email: spbket10@gmail.com

ระบบ social network