สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
ถ.พรหมเทพ อ.เมือง อุบลราชธานี

ข่าวสารเด่นการเงินการคลัง เขต 10

นโยบายการเงินการคลังหน่วยบริการ สป. สธ. 2561

บูรณาการจัดสรร วิเคราะห์ความเสี่ยง กำกับติดตาม ปรับแผน

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัดการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 10

Cockpit เขตสุขภาพที่ 10

JOIN US

Video Gallery

THAILAND 4.0 - ประเทศไทย ยุค 4.0

สรุปกันให้ฟังกันง่ายๆ ในคลิปเดียวกันไปเลย

VDO Presentation ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

ด้านสาธารณสุข

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559

เขตสุขภาพที่ 10