ข้อมูลทั่วไปเขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพที่ 10

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศ ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี , ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ และมุกดาหาร มีพื้นที่รวม 36,276.72 ตารางกิโลเมตร มีขนาดพื้นที่มากเป็นลำดับ 7 (จาก 13 เขตสุขภาพ) ประชากร รวมประมาณ 4.5 ล้านคน มากเป็นระดับที่ 10 (จาก 13 เขตสุขภาพ) จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ 15,774 ตารางกิโลเมตร และน้อยที่สุดคือ จังหวัดอำนาจเจริญ 3,161.20 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ เขตจังหวัดอุบลราชธานี, อำนาจเจริญ และมุกดาหาร เป็นระยะทางยาวประมาณ 405 กิโลเมตร อาณาเขตราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ระยะทางยาวประมาณ 250 กิโลเมตร รวมระยะทางตลอดแนวชายแดนที่ติดต่อกับ 2 ประเทศ ทั้งสิ้น 655 กิโลเมตร

 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดนครพนม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด, สุรินทร์และจังหวัดกาฬสินธุ์

 

ลักษณะภูมิประเทศ

เขตสุขภาพที่ 10 เป็นที่ราบสูงมีแม่น้ำโขงไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของเขต พื้นที่จังหวัด มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี มีเทือกเขาสลับซับซ้อนที่สำคัญบริเวณพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ เทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตตลอดแนว กับราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การคมนาคม
เขตสุขภาพที่ 10 สามารถเดินทางได้ ทั้งทางบก และทางอากาศ มีสนามบินนานาชาติ 1 แห่งคือ จังหวัดอุบลราชธานี

 

การปกครอง

เขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรอำนาจเจริญ และมุกดาหาร โดยจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แบ่งการปกครองออกเป็น 70 อำเภอ 611 ตำบล 7,386 หมู่บ้าน 1,331,542 หลังคาเรือน 166 เทศบาล 908 ชุมชน 492 อบต. มีพื้นที่ 36,276.72 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากร 124 คน ต่อตารางกิโลเมตร

 

โครงสร้างเขตสุขภาพที่ 10

 

ตารางที่ 1 เขตการปกครอง  ปี 2560 จำแนกรายจังหวัดเขตสุขภาพที่ 10

 

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

หมู่บ้าน

หลังคาเรือน

เทศบาลนคร,เมือง/ตำบล

ชุมชน

อบต.

พื้นที่
(ตร.กม.)

อุบลราชธานี

25

219

2,699

575,327

5/54

600

179

15,774.00

ศรีสะเกษ

22

206

2,634

379,464

2/35

220

179

8,839.98

ยโสธร

9

78

885

164,955

1/23

23

64

4,161.66

อำนาจเจริญ

7

56

607

111,690

1/23

30

39

3,161.25

มุกดาหาร

7

52

561

100,106

1/21

35

31

4,339.83

รวม

70

611

7,386

1,331,542

10/156

908

492

36,276.72

 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560

 

ประชากร
ประชากรรวมของเขตสุขภาพที่ 10 ตามทะเบียนราษฎร์ ชาย 2,296,738 คน หญิง 2,291,640 คน รวม 4,551,378 คน รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 2 จำนวนประชากรแยกตามเพศ ปี 2560 ของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

 

จังหวัด

ประชากร

รวม

ชาย

หญิง

อุบลราชธานี

929,860

925,607

1,855,467

ศรีสะเกษ

733,904

735,408

1,469,312

ยโสธร

270,610

268,943

539,553

อำนาจเจริญ

188,048

188,305

376,353

มุกดาหาร

174,316

173,377

347,693

รวม

2,296,738

2,291,640

4,551,378

ที่มา : ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560