ระบบงานภายใน

ระบบสารสนเทศในสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ระบบสารบรรณ  กระทรวงสาธารณสุข


ระบบจองห้องประชุม
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10


ปฏิทินประชุมทางไกลผ่านระบบ
Video Conference   

ระบบจองห้องประชุม
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Thai Government Procurement