ระบบงานภายใน

 

ปฏิทินการประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10


 

ระบบสารสนเทศในสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ระบบสารบรรณ  กระทรวงสาธารณสุข


ระบบจองห้องประชุม
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) ==> ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ระบบลาออนไลน์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ปฏิทินประชุมทางไกลผ่านระบบ
Video Conference   

ระบบรายงานตัวชี้วัด Key Performance Indicator

ปีงบประมาณ 2561


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Thai Government Procurement