บุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

นายแพทย์จิณณพิภัทร  ชูปัญญา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

archanjinn@yahoo.com

 

 

นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

wan_13303@ hotmail.com

 

 

นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

jjuthasong@yahoo.co.th

 

นพ.พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ

รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

pongwit2504@gmail.com

 

นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพวิทธิประสงค์

โรงพยาบาลสรรพวิทธิประสงค์

chutab6003@gmail.com

 

 

นพ.ธีรพงษ์ แก้วภมร

ประธานกลุ่มบริหารการเงินและการคลัง

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

tkpamorn@gmail.com

 

พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

perm.siri@hotmail.com

 

 

 

นพ.สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโสธร

โรงพยาบาลโสธร

 

 

นพ.ประเสริฐ ชัยวิรัตนะ

ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

pschvn@gmail.com

 

นายกิตติพศ ดำบรรพ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

rachavee.d@ gmail.com

 

 

ภก.ดนุภพ  ศรศิลป์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและตรวจสอบภายใน

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

dnuphob@yahoo.com

 

 

นายชัยนิตย์  อินทร์งาม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

Chainitpcu@hotmail.com

 

 

นางสุชารัตน์  ญาวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

sucharat2556@gmail.com

 

น.ส.จินตนา  พรมลาย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

cintana.cso10@gmail.com

นางเรียมรัตน์ รักเสมอวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

Riamrat03@gmail.com

 

นางสาวพรทิพย์  สมวัน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

นายผดุงศักดิ์ ศรีวาส

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

phadungsak0611@gmail.com

 

น.ส.ศิริพร  เงินราง

นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

Bum3012@hotmail.co.th

 

น.ส.ชุติมา  บุญกลาง

นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

chuttima.b27@gmail.com

 

นายณัฐนนท์ ลำสมุทร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

nattanon.ssktc@gmail.com

 

นายพุทธศักดิ์ สมชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

pozedon_nig@hotmail.com

 

นางสาวอัจฉราภรณ์ ยะฮาด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

oilly_2933@hotmail.com

 

นางวาสนา ปทุมวัลย์

นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

wassana.ptw@gmail.com

 

นายธัชนนท์ ศรไชย

นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

thatchanon22@gmail.com

 

นางสาวสุจิตรา คำเงา

นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

sujittra.mm@gmail.com

 

นางสาวพิชามญชุ์ พลพานิช

นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

pichamon.polpanich@gmail.com

 

นางสาวสุธิตา กันหาวัน

นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

natsutita@gmail.com

 

นางสาวธารารัตน์ โวหาญ

นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

thararat-notooo@hotmail.com

 

นางสาวพลอยชมพู สายแก้ว

นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

pookie_ploy@hotmail.com

 

น.ส.ฐิชาพัทธ์ จิติศักดิ์ยศกร

นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

j.thichaphat@gmail.com

 

นางทิพมาศ ศิลาชาติ (พกส.)

ธุรการ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

spbket10@gmail.com

 

นางสาวกัญญาลักษณ์ สรเสริฐ

นักวิชาการสาธารณสุข (ลูกจ้างชั่วคราว)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

yui_poohly@hotmail.com

 

นายสนิท แนวจำปา

พนักงานขับรถ (ลูกจ้าง)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

นางนวะรัตน์ พันธุ์ตี

แม่บ้าน (ลูกจ้าง)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10