บุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

นพ.ธีระพงษ์ แก้วภมร

นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง

รก. นายแพทย์ (เชี่ยวชาญ) ด้านเวชกรรมป้องกัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

 

 

นายกิตติพศ ดำบรรพ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

rachavee.d@ gmail.com

 

 

ภก.ดนุภพ  ศรศิลป์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและตรวจสอบภายใน

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

dnuphob@yahoo.com

 

 

นายชัยนิตย์  อินทร์งาม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

Chainitpcu@hotmail.com

 

 

นางสุชารัตน์  ญาวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

sucharat2556@gmail.com

 

น.ส.จินตนา  พรมลาย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

cintana.cso10@gmail.com

นางเรียมรัตน์ รักเสมอวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

Riamrat03@gmail.com

 

นายพิทักษ์  ทองทวน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

นางสาวพรทิพย์  สมวัน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

 

นางสาวปิยะมาศ ชัยรัตนวานิช

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

 

นางสาวเย็นฤดี  ศรีพรม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

นางสาวสิลาไล ศุภลักษณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

นางสาวรัชนีย์  จันทุมมา

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

นายยุทธพล โพธิ์แก้ว

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

 

นายคเนศ วงษา

นิติกรปฏิบัติการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

นายผดุงศักดิ์ ศรีวาส

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

phadungsak0611@gmail.com

น.ส.ศิริพร  เงินราง

นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

Bum3012@hotmail.co.th

 

น.ส.ชุติมา  บุญกลาง

นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

chuttima.b27@gmail.com

นายณัฐนนท์ ลำสมุทร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

nattanon.ssktc@gmail.com

นางสาวอัจฉราภรณ์ ยะฮาด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

oilly_2933@hotmail.com

นางสาวพิชามญชุ์ พลพานิช

นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

pichamon.polpanich@gmail.com

นายธัชนนท์ ศรไชย

นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

thatchanon22@gmail.com

 

นายพุทธศักดิ์ สมชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

pozedon_nig@hotmail.com

 

นางสาวมิรันตรี เสือทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

นางสาวธารารัตน์ โวหาญ

นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

thararat-notooo@hotmail.com

นางสาวพลอยชมพู สายแก้ว

นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

pookie_ploy@hotmail.com

 

นางสาวสัณญา  พลพวก

นักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจิรณัฏทยา  จอมโคตร

นักวิชาการพัสดุ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวยลดา  วันนา

นักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

นางสาวกนกพร  จันทร์เพชร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

นางทิพมาศ ศิลาชาติ (พกส.)

ธุรการ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

spbket10@gmail.com

 

นายธัชพล  มั่งกูล

พนักงานขับรถ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

นายสนิท แนวจำปา

พนักงานขับรถ (ลูกจ้าง)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

นางนวะรัตน์ พันธุ์ตี

แม่บ้าน (ลูกจ้าง)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10