ทำเนียบผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10

 นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล

ผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพที่ 10

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10

 

นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

นพ.วันชัย  เหล่าเสถียรกิจ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

นพ.บัญชา  สรรพโส

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

 

 นพ.สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร

 

นพ.ประภาส  วีระพล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

 

นพ.พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

 

 

นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

 

นพ.บัญชา  ผลานุวงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

 

  

 นพ.เศวต ศรีศิริ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

จังหวัดอุบลราชธานี

 

นพ.ประเสริฐ  ชัยวิรัตนะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี

 

นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

 

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 นายกิตติพศ  ดำบรรพ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10