ทำเนียบผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10

 

 

 นายแพทย์ธงชัย  กีรติหัตถยากร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง

เขตสุขภาพที่ 10

 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

นพ.มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 

นพ.วราวุธ  ชื่นตา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

นพ.บัญชา  สรรพโส

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

 

 นพ.สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร

 

นพ.ประภาส  วีระพล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

 

นพ.พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

 

 

นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

นพ.บัญชา  ผลานุวงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

  

 นพ.เศวต ศรีศิริ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

จังหวัดอุบลราชธานี

นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี

นพ.สมชัย โชคพัฒนาพงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง

รก. นายแพทย์ (เชี่ยวชาญ) ด้านเวชกรรมป้องกัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 นพ. วิทยา วัฒนเรืองโกวิท

นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

 นายกิตติพศ  ดำบรรพ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10