เขตสุขภาพที่ 10 ได้จัดประชุมคณะกรรมมการเขตสุขภาพขึ้น โดยมีท่านผู้ตรวจฯ เป็นประธาน

เปิดอ่าน 72 views

         

          นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 โดยมีผู้บริการและกรรมการ จากสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 10