เอกสารประกอบการประชุมแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และการมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 21 กันยายน 2561

เปิดอ่าน 107 views

เอกสารประกอบการประชุมแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

และการมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 21 กันยายน 2561

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดเอกสารการประชุม