นายแพทยทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการข่าวสารและประชาสัมพันธ์ เขตสุขภาพที่ 10

เปิดอ่าน 227 views

นายแพทยทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการข่าวสารและประชาสัมพันธ์ เขตสุขภาพที่ 10
ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
30 มีนาคม 2561