เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) ในวันที่ 21 มีนาคม 2561

เปิดอ่าน 141 views

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ช่วงบ่าย

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ 21 เขตสุขภาพที่ 10

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น 
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ