เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ วันที่ 21 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิรางลงณ

เปิดอ่าน 136 views

เขตสุขภาพที่ 10 ได้จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10
โดยมีนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในการประชุม

ในวันที่ 21 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิรางลงณ