ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการตรวจเยี่ยมโครงการ “โรงพยาบาล 3 พี่น้อง”

เปิดอ่าน 206 views

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล

ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10

เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

“โรงพยาบาล 3 พี่น้อง : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และโรงพยาบาลวารินชำราบ”

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี