ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 10 และคณะตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

เปิดอ่าน 247 views

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 และคณะตรวจราชการ

ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเมืองน้อย

อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2561 จังหวัดอำนาจเจริญ