นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต

เปิดอ่าน 473 views

20 กุมภาพันธ์ 2561
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10

ร่วมต้อนรับ
นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านแดง

อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร