นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการฯ  เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติตรอบครัว (ต่อเนื่อง) รุ่นที่ 1

เปิดอ่าน 180 views

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติตรอบครัว (ต่อเนื่อง) รุ่นที่ 1 และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพ” ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สรรพสิทธิ์ประสงค์ จ อุบลราชธานี
โดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว