พิธีทำบุญข้นอาคารที่ทำการชั่วคราว สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ณ ชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐พรรษามหาวชิราลงกรณ

เปิดอ่าน 198 views

นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10

เป็นประธานในการทำบุญสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 (สำนักงานชั่วคราว) ในวันที่ 14 มกราคม 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์ห้องทำงานชั่วคราว

ชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน จากผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ