การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 7/2560 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 โรงพยาบาลยโสธร

เปิดอ่าน 137 views


นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 7/2560
22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 โรงพยาบาลยโสธร