เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน, รับนโยบายการปฏิบัติราชการ และถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขตสุขภาพที่ 10

เปิดอ่าน 1,765 views

 

ลำดับ

หัวข้อบรรยาย

1

“การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561”

โดย นพ.จักราวุธ  จุฑาสงฆ์

ประธานคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 10

ดาวน์โหลด

2

 “ชวนคิดวิเคราะห์ข้อมูลตามระบบ Cockpit “

ดาวน์โหลด

3

“บรรยายเรื่อง นโยบาย/แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน และนโยบายและทิศทางการพัฒนาสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๑๐ ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 10”

โดย นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล

ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10

ดาวน์โหลด

4

“การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource Sharing) โรงพยาบาลสามพี่น้อง”

ดาวน์โหลด

5

“การพัฒนาระบบงานตามโครงการการบริหารจัดการโครงการ (Project Manager) “

ดาวน์โหลด

6

“การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) เขตสุขภาพที่ 10 (CSO)”

ดาวน์โหลด

7

“การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ “

ดาวน์โหลด

8

“การบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 10”

ดาวน์โหลด

9

“การพัฒนาองค์กรคุณภาพ (PMQA – HA – PCA)”

ดาวน์โหลด

10

“การพัฒนางานการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 10”

ดาวน์โหลด

11

“การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล”

ดาวน์โหลด

12

“การพัฒนางานวิจัย, R2R, KM”

ดาวน์โหลด

13

“ชี้แจงระบบตรวจราชการออนไลน์ (e-Inspection System)”

ดาวน์โหลด