ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขและคณะลงตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

เปิดอ่าน 124 views

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข

พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขและคณะ
ลงตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 2560

และทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม PA ของเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมกิตติรังษี โรงพยาบาลศรีสะเกษ