ข่าวสารขององค์กร

ธันวาคม

28

2017

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน, รับนโยบายการปฏิบัติราชการ และถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภ […]

ธันวาคม

18

2017

ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมบรรยายในงานอบรมพัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ)

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงส […]