ข่าวสารขององค์กร

ธันวาคม

28

2017

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน, รับนโยบายการปฏิบัติราชการ และถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภ […]