ข่าวประกาศ

    ทดสอบข้อความสไลด์
  • ข่าวสารขององค์กร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รอบรั้วเขต 10
  • แบบฟอร์มรายงาน

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน, รับนโยบายการปฏิบัติราชการ และถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภ […]

ขอเชิญชวนชาวกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ MOPH เพื่อเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

ขอเชิญชวนชาวกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ MOPH เพื่ […]