วาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๑๐
ครั้งที่ 3/2560 
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ลำดับ เรื่อง ไฟล์ ผู้นำเสนอ
1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ    
1.1 เรื่องเพื่อทราบ  

 

การมอบหมายผู้แทนตามคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา
และคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข

    

.ppt ประกอบ

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 26 เมษายน 2560

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
3

เรื่องติดตามผลการดำเนินงานของ C ต่างๆ 

   

3.1 การติดตามการดำเนินงานงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10

นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

3.2 การติดตามการดำเนินงานงบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ประจำปีงบประมาณ 2560
 

3.3 การประชุมสัมมนาโครงการสัมมนาพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม เขตสุขภาพที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ
2560 ประเด็น “มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์
สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน” วันที่ 12
กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปทุมราชวงศา รพ. 50
พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงคัดเลือก
หน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม (รพ.คุณธรรม)
คนดีศรีสาธารณสุข เพื่อเป็นตัวแทนระดับ เขต
สุขภาพที่ 10 เข้ารับประทานโล่รางวัลประกาศ
เกียรติคุณสดุดีบุคคลและองค์กรดีเด่นให้เป็นต้นแบบ
ด้านความดี ความงาม ในเดือนสิงหาคม 2560

 

3.4 การรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ (PA) ไตรมาส 3
ปีงบประมาณ 2560

นพ.ภาคี  ทรัพย์พิพัฒน์

 

 

 

3.5 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การรับ-ส่งต่อ (Refer link) เขตสุขภาพที่ 10

3.6 การเพิ่มรหัสและการรายงานผลเด็กปฐมวัย
พัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ

3.7 การเตรียมการประชุมวิชาการเขตประจำปี 2560

3.8 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 : ผลการดำเนินงานภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และโรงพยาบาลมุกดาหาร ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 โดยกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3.9 ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี
การศึกษา 2561

พญ.อัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล

3.10 ติดตามการรายงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงิน
อุดหนุน ตามระบบบริการ Service Plan (งบ 5 ล้านบาท)

      

 

พญ.อัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล

3.11 สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 10 ณ เดือนพฤษภาคม 2560

นพ.ธีระพงษ์  แก้วภมร

3.12 แนวทางการใช้งบกลาง รายงานเงินสำรองจ่าย
เพื่อฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อชดเชยการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560

ภก.ดนุภพ ศรศิลป์

3.13 รายงานการดำเนินงานผ่าตัดต้อกระจก
(Blinding cataract) เขตสุขภาพที่10

1.รายงานการผ่าตัดต้อกระจก

2.รายงานผ่าตัดเข่า

3.รายงานความก้าวหน้าการยกระดับ

นพ.พงษ์วิทย์  วัชรกิตติ

3.14 รายงานการดำเนินงานผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
ตามกลุ่มเป้าหมาย เขตสุขภาพที่10

3.15รายงานความก้าวหน้าการยกระดับศักยภาพโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่10

4

เรื่องเพื่อพิจารณา

   

4.1 โควตาแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาประสาทศัลยแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10

พญ.อัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล

 

4.2 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวเกินกรอบ FTE ขั้นต่ำ

 

4.3 โรงพยาบาลมุกดาหารขอใช้กรอบพยาบาลวิชาชีพเกินกรอบขั้นต่ำ  เพื่อรับย้ายพยาบาล (พกส)  
4.4วิสัญญีพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ กรณีรพ.พระยุพราชเดชอุดมจะขอรับทุนโควต้าของรพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  
5

เรื่องจากศูนย์วิชาการ

 

 

5.1  ผลและความก้าวหน้าโครงการเด็กไทยไอคิวดี   เติบโตดี เริ่มที่ครอบครัวคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 10

      

 

นพ.สราวุฒิ  บุญสุข

5.2  ผลและความก้าวหน้าโครงการป้องกันและควบคุม
กลุ่มอาการดาวน์และธาลัสซีเมีย เขตสุขภาพที่ 10

5.3  ผลการดำเนินงาน  Long Term Care เขต
สุขภาพที่ 10

5.4  การขับเคลื่อนตำบลต้นแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่ 10
5.5. สถานการณ์การเฝ้าระวังโรคมาลาเรีย เขตสุขภาพ
ที่ 10
ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
     
   
   
6 เรื่องอื่นๆ