วาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๑๐
ครั้งที่ 2/2560 
วันพุธ ที่  26 เมษายน  2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  โรงแรมภูวนาลี  รีสอร์ท  (เขาใหญ่)
อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ เรื่อง ไฟล์ ผู้นำเสนอ
1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ    
1.1 เรื่องเพื่อทราบ  

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

1.2 แนวทางการการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์  ประเทศไทย 4.0 เขตสุขภาพที่ 10

สาธารณสุขนิเทศก์

2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 10 มีนาคม 2560

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐
3

เรื่องติดตามผลการดำเนินงานของ C ต่างๆ 

   

3.1 ติดตามการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 10

นพ.ดนัย  เจียรกูล

3.2 ติดตามการดำเนินงานงบลงทุน เขตสุขภาพที่ ๑๐

1. สรุปติดตามงบลงทุน ปี 60.pdf

2. งบลงทุนล่าช้า.pdf

3. คืนงบประมาณครุภัณฑ์.pdf

4. แผนกำกับจัดซื้อฯงบลงทุน.pdf

5. สรุปติดตามงบกระตุ้นฯ.pdf

6. สสจ ศก รายละเอียดข้อมูล

7. หนังสือขออุทธรณ์

นพ.ดนัย  เจียรกูล

3.3 งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

   
  •  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด PA , สำนักตรวจและประเมินผล รอบ 6 เดือน

นพ.ภาคี  ทรัพย์พิพัฒน์

3.4 การบริหารการเงินการคลัง

 

 

  • สถานการณ์การเงินการคลัง  เขตสุขภาพที่ ๑๐

นพ.ธีระพงษ์  แก้วภมร

3.5 การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

 

 

  • สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกำลังคน เขตสุขภาพที่ 10
 

พญ.อัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล

3.6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  (Service Plan)

 

นพ.พงษ์วิทย์  วัชรกิตติ

  • 3.6.1 การดำเนินงานเปลี่ยนข้อเข่า เขตสุขภาพที่ ๑๐

 

  • 3.6.2  การให้รหัสโรคหลอดเลือดสมอง

 

  • 3.6.3  ทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 5 ปี (2560– 2564)

(เอกสารเพิ่มเติม เล่มservice-plan61-65 เขต10.pdf)

(เอกสารเพิ่มเติม ทบทวนเขตสุขภาพที่ 10)

นพ.พงษ์วิทย์  วัชรกิตติ

3.7 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(DHS)

 

นพ.จักราวุธ  จุฑาสงฆ์

  • ความก้าวหน้าการดำเนินงาน DHS, PCC, รพ.สต.ติดดาว
 

นพ.จักราวุธ  จุฑาสงฆ์

4

เรื่องเพื่อพิจารณา

   

4.1 ร่างจัดสรรแพทย์ผู้ทำสัญญาของกระทรวง  สาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2560

พญ.อัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล

4.2 ร่างจัดสรรตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุข้าราชการ
ปี 2560

พญ.อัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล

5

เรื่องจากศูนย์วิชาการ

 

 

  5.1 สรุปรายงานการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ (EOC) ในเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 ช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11 – 17  เมษายน 2560 เขตสุขภาพที่ 10

ผอ.สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี

 5.2ผลการดำเนินการส่งเสริมและการเรียนรู้ของเด็กไทย เขตสุขภาพที่ 10

ผอ.ศูนย์อนามัยที่ ๑๐

 5.3 โครงการการขับเคลื่อน  ป้องกันควบคุม  กลุ่มอาการดาวน์   เขตสุขภาพที่ 10

ผอ.ศูนย์อนามัยที่ ๑๐

6 เรื่องอื่นๆ    
  6.1เอกสารเพิ่มเติมแผนไทยแลนด์ 4.0 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐