ประกาศหากต้องการเพิ่ม url สามารถ แจ้งได้ที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 โทรศัพท์หมายเลข045-242994

ระบบสารสนเทศสนับสนุนตัวชี้วัด เขตสุขภาพที่ 10

...

1.ระบบข้อมูลตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข HDC

...

2.ระบบข้อมูลตัวชี้วัด (Cockpit) เขตสุขภาพที่ 10

...

3.ระบบสารสนเทศ Refer-Link เขตสุขภาพที่ 10

...

4.ระบบสารสนเทศ ทีมหมอครอบครัวเขตสุขภาพที่ 10

...

5.ระบบสารสนเทศโรคไม่ติดต่อ เขตสุขภาพที่ 10

...

5.ระบบสารสนเทศรายงานตัวชี้วัด แพทย์แผนไทย

ระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

...

1.ระบบสารสนเทศความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2559

...

2.ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล

...

3.ระบบสารสนเทศบริหารการเงินการคลัง

...

4.ระบบสารสนเทศการบริหารงบลงทุน (สบรส.)

...

1.ระบบการกำกับติดตามโครงการ กระทรวงสาธารณสุข (สนย.)

...

2.ระบบสารสนเทศ ข้อมูลทั่วไป (MIS)

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

...

1.โปรแกรมระบบสารสนเทศศูนย์รายงานประสิทธิภาพ

...

2.ระบบสารสนเทศภูิมศาสตร์สุขภาพ (health GIS)

...

3.การจัดการความรู้ web site

...

4.รายงานผล สู่ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

...

5.เว็บไซต์เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 10

...

5.เว็บไซต์การจัดการความรู้ เขตสุขภาพที่ 10

การพัฒนาระบบสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 10

ประธานกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 10 CIO

About

นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุข
ในเขตสุขภาพที่ 10

Blog Message

จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

Blog Message

จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

Blog Message

จังหวัดยโสธร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

Blog Message

จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

Blog Message

จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

จังหวัดอุบลราชธานี


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี December 29, 2013

จังหวัดอุบลราชธานี