สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
ถ.พรหมเทพ อ.เมือง อุบลราชธานี

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง ครั้งที่ 7/2559

เขียนโดย กลุ่มบริหารการเงินการคลัง

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 10  ครั้งที่ 7/2559

วันที่ 29 ธันวาคม 2559

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

 

ที่  รายการ  ไฟล์ข้อมูล 
 1  รับรองการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  Download
 2

รับรองการประชุมทบทวนเครื่องมือการตรวจประเมินธรรมาภิบาล  และหารือเกี่ยวกับคู่มือแบบตรวจประเมินธรรมาภิบาล

เขตสุขภาพที่ 10  ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่  13 ธันวาคม 2559   

Download
 3 สรุป PlanFin 60 เขตสุขภาพที่ 10 และแนวทางกำกับติดตาม

 (โดย ภก.ดนุภพ ศรศิลป์)

 Download1

Download2

4

สรุปเกณฑ์ประเมินคุณภาพบัญชี และ เกณฑ์ประเมินธรรมาภิบาล 2560

(โดย นางสำลี  เวชกามา และทีมพัฒนาคุณภาพบัญชี เขตสุขภาพที่ 10)

Download1

Download2

Download3

5

แผนออกตรวจ FAI 2560  ไขว้จังหวัด

(โดย ภก.ดนุภพ ศรศิลป์)

Download
6

ระบบการโอนงบ IP 2560 สปสช.

(นางบุญเรือง  ชัยสิทธิ์ (พี่ติ่ง), นายไมตรี  มูลสาร และ คณะ)

Download1

Download2