สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
ถ.พรหมเทพ อ.เมือง อุบลราชธานี

เอกสารประกอบการประชุมโครงการพัฒนาข้อมูลทางการเงิน และคุณภาพบัญชีโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

เขียนโดย กลุ่มบริหารการเงินการคลัง

เอกสารประกอบการประชุมโครงการพัฒนาข้อมูลทางการเงิน และคุณภาพบัญชีโรงพยาบาล

ในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

 

นายแพทย์สุรพร  ลอยหา ตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาข้อมูลทางการเงิน และคุณภาพบัญชีโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2560 ในระหว่างวันที่ 5 – 6 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันที่        หัวข้อ วิทยากร  ไฟล์ดาวน์โหลด 
5 มค 60       
08.30 –09.00 น.  ลงทะเบียน    
 09.00  – 09.30 น.  กล่าวเปิดการอบรม และมอบนโยบาย  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๑๐      
09.30  – 10.20 น. บรรยาย “การขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงินการคลัง และพัฒนาคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ 10” นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร ประธาน CFO เขตสุขภาพที่ 10  ดาวน์โหลด
10.20-10.30 น. นำเสนอการแก้ปัญหาวิกฤติทางการเงินของโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร “คำเขื่อนแก้วโมเดล”   ดาวน์โหลด
10.30  – 11.00 น. บรรยาย  “นโยบายและมาตรการ การบริหารการเงินการคลัง และบัญชี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560”

นพ.ประวิ  อ่ำพันธุ์

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการเงินการคลังประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดาวน์โหลด 
11.00   – 12.00 น. บรรยาย  “ความเชื่อมโยงการประเมินประสิทธิ ภาพการบริหารการเงินการคลัง และระบบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2560”

ภ.ก.ดนุภพ ศรศิลป์

CFO เขตสุขภาพที่ 10

ดาวน์โหลด1

ดาวน์โหลด2

ดาวน์โหลด3

ดาวน์โหลด4 

12.00  – 13.00 น.          -รับประทานอาหารกลางวัน-    
13.00  – 16.00 น. อภิปราย  “การจัดระบบข้อมูลบริการ, ข้อมูลการจัดเก็บรายได้, ข้อมูลยา, เวชภัณฑ์มิใช่ยา, ข้อมูลพัสดุ และระบบคลังต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงกับระบบบัญชี”

นางนิธินันท์  ราศี,

ภก.รังสรรค์ ศิริชัย

ภญ.มัลลิกา สุพล

ดาวน์โหลด1 

ดาวน์โหลด2

ดาวน์โหลด3

16.00  – 16.30 น. ตอบข้อซักถาม    
       
 6 มค 60      
09.00– 12.00 น. อภิปราย “ทบทวนแนวทางการบันทึกบัญชี ตามผังบัญชีภาคสุขภาพ และชี้แจงแบบประเมินคุณภาพบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2560”

นางสำลี เวชกามา

นางลำดวน ศรีขาว

ดาวน์โหลด1

ดาวน์โหลด2

12.00  – 13.00 น.          -รับประทานอาหารกลางวัน-    
13.00  – 15.30 น.

  อภิปราย “ทบทวนและชี้แจงแบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการ

เงินการคลัง 6 มิติ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560

 

นางสำลี เวชกามา

นางลำดวน ศรีขาว

ดาวน์โหลด1

ดาวน์โหลด2 

15.30  – 16.00 น.

  การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI ประจำปีงบประมาณ 2560

 

ภ.ก.ดนุภพ ศรศิลป์

นางลำดวน ศรีขาว

ดาวน์โหลด1

ดาวน์โหลด2 

16.00  – 16.30 น.

  ตอบข้อซักถาม / ปิดการประชุม