สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
ถ.พรหมเทพ อ.เมือง อุบลราชธานี

ประชุมทบทวนเครื่องมือการตรวจสอบคุณภาพบัญชี และเครื่องมือแบบประเมินตัวชี้วัด ด้านการเงินการคลัง (FAS) เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560

เขียนโดย กลุ่มบริหารการเงินการคลัง

การประชุมทบทวนเครื่องมือการตรวจสอบคุณภาพบัญชี

และเครื่องมือแบบประเมินตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง (FAS)

เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560 

การประชุมทบทวนเครื่องมือการตรวจสอบคุณภาพบัญชี และเครื่องมือแบบประเมินตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง (FAS) เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับเขต และทีมพัฒนาคุณภาพบัญชีของทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือการตรวจสอบคุณภาพบัญชี และเครื่องมือแบบประเมินตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง (FAS) เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านการตรวจสอบคุณภาพบัญชี และ FAS ไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพสูงสุด