สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
ถ.พรหมเทพ อ.เมือง อุบลราชธานี

ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ครั้งที่ 6/2559

เขียนโดย กลุ่มบริหารการเงินการคลัง

เอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ครั้งที่ 6/2559

ระเบียบ

วาระที่

                                            กิจกรรม

   ไฟล์

ดาวน์โหลด

1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
   1. นโยบายและมาตรการบริหารการเงินการคลัง สป.สธ ปี 2560 ดาวน์โหลด
   2. นโยบายและการขับเคลื่อนงานในปี 2560เขตสุขภาพที่ 10  
   3. แผนงานและโครงการในปี 2560 ดาวน์โหลด
   4. อื่น ๆ ( จาก 5*5  , อปสข) ดาวน์โหลด
2 เรื่องรับรองการประชุม  
   ครั้งที่ 5/2559 ดาวน์โหลด
3 เรื่องติดตาม  
   1. สถานการณ์การเงินการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
  ดาวน์โหลด
4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
   1. สรุป PlanFin60 เขตสุขภาพที่ 10 และแนวทางกำกับติดตาม
    (โดย ภก.ดนุภพ ศรศิลป์ )
ดาวน์โหลด
 

 2. CFO ทุกจังหวัดนำเสนอและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานหน่วยบริการ ณ 30 ก.ย.2559 

    ( จังหวัดละ 10 นาที)

 
        2.1 จังหวัดอุบลราชธานี  
        2.2 จังหวัดศรีสะเกษ  
        2.3 จังหวัดยโสธร   ดาวน์โหลด
        2.4 จังหวัดอำนาจเจริญ   ดาวน์โหลด
        2.5 จังหวัดมุกดาหาร ดาวน์โหลด
 

 3. การกำหนดมาตรการบริหารการเงินการคลังปี 2560 ในเขตสุขภาพที่ 10      

    (โดย ภก.ดนุภพ ศรศิลป์ )

 ดาวน์โหลด
   4. การกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานการเงินการคลังปี 2560
    (โดย ภก.ดนุภพ ศรศิลป์ )
 ดาวน์โหลด
   5. แนวทางตรวจสอบบัญชีในปี 2560
    (โดยนางสำลี เวชกามา)  
 
 

 6. การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI ปี 2560

    (โดยนางสำลี เวชกามา)

 
 

 7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ปัญหาวิกฤติทางการเงินระดับ 7 รพ.คำเขื่อนแก้ว

   (โดย ภก.กาญจนพงษ์  เพ็ญทองดี)

 
 5  เรื่องอื่นๆ (คะแนนประเมินคุณภาพ)  ดาวน์โหลด