สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
ถ.พรหมเทพ อ.เมือง อุบลราชธานี

ภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการ และนิเทศงาน คณะที่ 4 การบริหารจัดการ และศึกษาดูงาน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

เขียนโดย Sutita Kanhawan

 

1

นายแพทย์ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10

เป็นประธานการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการ และนิเทศงาน

คณะที่ 4 การบริหารจัดการ และศึกษาดูงาน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดแวนเจอร์แคมป์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์