สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
ถ.พรหมเทพ อ.เมือง อุบลราชธานี

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2/2560

เขียนโดย กลุ่มบริหารการเงินการคลัง

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 10  ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 11 กันยายน 2560

ณ ห้องประชุมริมน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

ที่  รายการ  ไฟล์ข้อมูล 
 1  นโยบายการบริหารการเงินการคลัง สป.สธ ปี 2561   
 Download
 2

 ผลการประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง 6 มิติ และคุณภาพบัญชี หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2560

Download
 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI ณ ไตรมาสที่ 3/2560

 Download

4

 สถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการ ณ กรกฎาคม 60

Download

5

 การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน CFO ประจำปี 2560

 
6

 รับรองการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

Download

7

การปรับเกลี่ย UC 61

Download