สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
ถ.พรหมเทพ อ.เมือง อุบลราชธานี

ข่าวสารเด่นการเงินการคลัง เขต 10

5 มาตรการ warning sign CFO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

แผนงานที่ 14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ตัวชี้วัด

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ตัวชี้วัดการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 10

Cockpit เขตสุขภาพที่ 10

JOIN US

Video Gallery

THAILAND 4.0 - ประเทศไทย ยุค 4.0

สรุปกันให้ฟังกันง่ายๆ ในคลิปเดียวกันไปเลย

VDO Presentation ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

ด้านสาธารณสุข

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559

เขตสุขภาพที่ 10

Black Ribbon